Pomůžeme zastavit
také vaše dluhy

Pro dlužníky – oddlužení

Co pro mě, jakožto dlužníka, bude následovat, když bylo rozhodnuto o úpadku a povolení oddlužení a insolvenčním správcem byla ustanovena společnost AHF insolvence, v. o. s.?

Očekávejte, že na adresu trvalého bydliště, příp. na korespondenční adresu, která byla uvedena v insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení, Vám bude zasláno Předvolání k osobnímu jednání, dále Výzva k poskytnutí součinnosti, Sdělení platebních údajů, Příloha k Výzvě insolvenčního správce (dotazník) a Poučení pro dlužníka s povoleným oddlužením.

Po uplynutí propadné lhůty, v níž věřitelé mohou přihlašovat své pohledávky vůči Vaší osobě (lhůta činí 2 měsíce od okamžiku zveřejnění rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení v insolvenčním rejstříku), po Vás budeme požadovat sdělení předběžných stanovisek k přihlášeným pohledávkám věřitelů, které budou následně předmětem osobního jednání. Dále Vám potvrdíme termín konání osobního jednání, na němž budou mj. přezkoumány pohledávky věřitelů, kteří uplatnili přihláškou pohledávky svůj nárok, a dále s Vámi domluvíme termín prohlídky Vašeho obydlí.

Na osobním jednání, které bylo za účelem přezkumného jednání domluveno, s Vámi insolvenční správce projedná stanoviska k jednotlivým přihlášeným pohledávkám, další rozhodné skutečnosti důležité pro Vaše insolvenční řízení a zodpoví Vám případné dotazy.

Budete-li splňovat zákonné podmínky pro oddlužení, bude Vám soudem schváleno, a to buď ve formě oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty nebo ve formě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty.

Koho můžu, jakožto dlužník, kontaktovat v případě, že je mi povoleno oddlužení a do funkce insolvenčního správce byla ustanovena společnost AHF insolvence, v. o. s.? Komunikace s insolvenčním správcem.

Pokud byla společnost AHF insolvence, v. o. s., ustanovena jako Váš insolvenční správce, pak je Vaší povinností v rámci insolvenčního řízení poskytnout insolvenčnímu správci všestrannou součinnost.

Vaší povinností je zejména:

– sdělit insolvenčnímu správci své operativní kontakty včetně případných změn – adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Uvedené informace sdělte buď písemně na adresu sídla společnosti AHF insolvence, v. o .s., Marešova 305/14, 602 00 Brno, nebo e-mailem na adresu sekretariat@ahfinsolvence.cz, nebo dále telefonicky v úředních hodinách na tel. č. +420 513 034 433,

– pro případ, že došlo od podání insolvenčního návrhu k jakýmkoliv změnám, zejména ve Vašem majetku, zaměstnání, bydlišti, sdělit tyto informace a případně doložit aktuální přehled Vašeho veškerého majetku,

– sdělit číslo svého bankovního účtu s aktuálním zůstatkem, popř. bankovní spojení pro zasílání soudem stanoveného výživného, kdy do doby schválení oddlužení máte povinnost hradit výživné Vy.

Kompletní informace o průběhu insolvenčního řízení Vám budou zaslány korespondenčně, prostřednictvím datové schránky, příp. e-mailem. V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese sekretariat@ahfinsolvence.cz nebo telefonicky v úředních hodinách na tel. č. +420 513 034 433. Pro tyto účely si, prosím, nachystejte spisovou značku, pod níž je Vaše insolvenční řízení vedeno (příp. jméno a příjmení, datum narození, apod.).

Úřední hodiny insolvenčního správce pro osobní kontakt jsou v sídle v úterý v době do 8.00 do 16.00 hod. Mimo úřední hodiny insolvenčního správce nás můžete kontaktovat i jinými způsoby, a to především korespondenčně na adrese sídla společnosti AHF insolvence, v. o. s., Marešova 305/14, 602 00 Brno, prostřednictvím datové schránky, e-mailem na adrese sekretariat@ahfinsolvence.cz případně též telefonicky v úředních hodinách na tel. č. +420 513 034 433. V takovém případě, prosím, vždy specifikujte k jakému insolvenčním řízení činíte svůj dotaz (prostřednictvím spisové značky, pod níž je Vaše insolvenční řízení vedeno, příp. jména a příjmení, data narození, apod.).

Vemte na vědomí, že termín osobní schůzky (jak v sídle insolvenčního správce, tak v jeho provozovnách) je vždy třeba sjednat předem.

Informace pro dlužníky, kterým bylo povoleno oddlužení (tzv. osobní bankrot)

Oddlužení je sanačním způsobem řešení úpadku, což na rozdíl od konkursu umožňuje přiznat dlužníku osvobození od placení dosud neuspokojených pohledávek, to vše však pouze v případě, že dlužník řádně splní všechny podmínky schváleného oddlužení.

Oddlužení je primárně určeno pro fyzické osoby, a to bez ohledu na to, zda jsou podnikateli či nikoliv. U fyzických osob nejsou dluhy z podnikání překážkou. Naopak u právnických osob je však oddlužení přípustné pouze u těch, které ze zákona nejsou považovány za podnikatele a nemají dluhy z podnikání.

S účinností právní úpravy od 1.6.2019 pak může být oddlužení realizováno dvěma způsoby, a to buď formou oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, nebo oddlužením zpeněžením majetkové podstaty. Do 31.5.2019 pak bylo možné ještě oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Jaké jsou další podmínky pro oddlužení?

Osoby, které hodlají využít řešení úpadku oddlužením, musí splňovat zákonné podmínky, mezi něž mj. patří:

– poctivý záměr dlužníka v oddlužení,

– schopnost dlužníka splácet v plné výši odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce a zároveň minimálně stejnou částku ostatním věřitelům a k tomu dále v plné výši hradit pohledávky na výživném ze zákona a odměnu sepisovatele insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení (tzv. minimální ekonomická nabídka v oddlužení představuje dvojnásobek částky zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce, přičemž musí být uhrazeny všechny přednostní pohledávky za majetkovou podstatou a postavené jim na roveň – typicky výživné, apod.),

– odpovědný přístup dlužníka v rámci schváleného oddlužení,

– dlužník by měl splnit též podmínky pro tzv. kvalifikovanou insolvenční historii (v posledních 10 letech mu nesmělo být přiznáno osvobození od placení pohledávek, v posledních 5 letech nesměl být návrh na povolení oddlužení zamítnut nebo oddlužení zrušeno pro nepoctivý záměr nebo v posledních 3 měsících nesměl vzít svůj návrh na povolení oddlužení zpět).

S účinností od 1.6.2019 tak podmínkou pro povolení oddlužení není předpoklad, že by dlužník splatil alespoň 30 % pohledávek svých nezajištěných závazků. Zároveň však dlužník musí splnit podmínky pro tzv. minimální ekonomickou nabídku v rámci oddlužení (viz výše).

Kdo rozhoduje o tom, jakou formou bude oddlužení dlužníka schváleno (oddlužení formou plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty nebo zpeněžením majetkové podstaty)?

Hlasují nezajištění věřitelé, a to buď na schůzi věřitelů, nebo mimo ni. Zajištění věřitelé hlasovací právo nemají.

Nezajištění věřitelé nejsou vázáni návrhem dlužníka, a je zcela na nich, pro jaký způsob oddlužení budou hlasovat.

Pokud nerozhodnou nezajištěné věřitelé, pak o způsobu oddlužení rozhodne insolvenční soud, a to tak že způsobem oddlužení bude plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.

Jak se platí splátky v rámci oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty?

Zabavitelnou část příjmů dlužníka v rámci oddlužení je třeba určit vzhledem k příjmům, které dlužníkovi náleží, tzn. např. s ohledem k příjmu z pracovněprávního vztahu jako odměna ze závislé činnosti (mzda či plat), příjmu dlužníka jako OSVČ, nebo příjmu ze smlouvy o důchodu či daru jako příspěvku ke splátkovému kalendáři poskytovanému dlužníkovi pro účely oddlužení.

Příslušnou částku, kterou lze z čistého měsíčního příjmu dlužníka zabavit, lze orientačně spočítat v Kalkulátoru splátek (odkaz: https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/).

V případě odměny ze závislé činnosti (mzda nebo plat) tuto zabavitelnou část z čistého příjmu vypočítá zaměstnavatel a tuto srážku zašle na insolvenční účet. Insolvenční správce následně odečte zálohu na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce, přičemž zbývající finanční prostředky v souladu se schváleným distribučním schématem vyplatí mezi nezajištěné věřitele, jejichž pohledávky byla zjištěny.

Pakliže je dlužník OSVČ nebo má příjem ze smlouvy o důchodu či daru, pak je tyto finanční prostředky povinen zasílat sám přímo insolvenčnímu správci na insolvenční účet, který následně odečte zálohu na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce, přičemž zbývající finanční prostředky v souladu se schváleným distribučním schématem vyplatí mezi nezajištěné věřitele, jejichž pohledávky byla zjištěny.

Pro případ, že dlužníkovi náleží v rámci schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty tzv. mimořádný příjem (např. dědictví, dar, daňový bonus, výhra z loterie, majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku aj.) je dlužník takový mimořádný příjem povinen vydat insolvenčnímu správci ke zpenežění.

Koná se v oddlužení povinná schůze věřitelů?

Nikoliv. V případě, že dlužníkův úpadek je řešen formou oddlužení, pak konání schůze věřitelů mohou navrhovat sami věřitelé (ale musí splnit podmínku, že se bude jednat o nadpoloviční většinu věřitelů, která disponuje zároveň nadpoloviční většinou nezajištěných přihlášených pohledávek počítaných dle výše pohledávek). Lhůta pro podání návrhu je 7 dní od zveřejnění zprávy o přezkumu a zprávy pro oddlužení.

O této možnosti jsou věřitelé informováni v rozhodnutí o úpadku, které je zveřejněno v insolvenčním rejstříku.

Zároveň ale o svolání schůze věřitelů může rozhodnout také insolvenční soud na návrh insolvenčního správce nebo věřitelského výboru. Insolvenční soud tak může učinit také z vlastní iniciativy, případně rovněž s přihlédnutím k podnětu věřitele.

Jaké jsou povinnosti dlužníka v rámci schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty?

Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je dlužník povinen:

a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat,

b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy a část výtěžku zpeněžení majetku náležejícího do společného jmění manželů, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře; za mimořádný příjem se nepovažují plnění z pojistných smluv o škodovém pojištění a plnění z titulu práva na náhradu majetkové a nemajetkové újmy,

c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání,

d) vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání; insolvenční soud může v usnesení o schválení oddlužení stanovit i to, že přehled příjmů bude dlužník předkládat,

e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení,

f) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody,

g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit,

h) vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů.

Může dojít ke zrušení schváleného způsobu oddlužení v jeho průběhu?

Ano,  insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže

– dlužník v rámci schváleného způsobu oddlužení řádně neplní podstatné povinnosti (např. v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty zatajuje některé svoje příjmy, nevydá insolvenčnímu správci dědictví ke zpeněžení, nekomunikuje s insolvenčním správcem ani soudem, neinformuje o změně operativních kontaktů, apod.),

– v důsledku zaviněného jednání dlužníkovi vznikl po schválení oddlužení peněžitý závazek, který je déle než 30 dnů po splatnosti (v průběhu oddlužení si tedy dlužník nesmí brát nové půjčky, které nebude s to splatit, stejně tak nesmí zapomínat pravidelně platit např. nájem a energie, poplatky či pokuty; zjednodušeně řečeno by se neměl lehkomyslně zavazovat),

– dlužník není v důsledku okolností, které sám zavinil, po dobu delší jak 3 měsíce schopen splácet v plné výši ani odměnu insolvenčního správce, jeho hotové výdaje a pohledávky na běžném výživném ze zákona,

– to navrhne dlužník,

– pokud se ukáže, že dlužník oddlužením sleduje nepoctivý záměr (musí vyjít najevo takové okolnosti, na jejichž základě lze nepoctivý záměr důvodně předpokládat.)

Ve výše uvedených případech následně může insolvenční soud rozhodnout o zrušení schváleného oddlužení, a zároveň může na majetek dlužníka prohlásit konkurs, což by znamenalo, že by byl zpeněžován veškerý majetek dlužníka a od neuspokojených pohledávek by dlužník po skončení insolvenčního řízení nebyl osvobozen. Dlužník tedy přijde v případě zrušení oddlužení přijde o podstatu oddlužení – osvobození od placení pohledávek.

Rozhodnutí o přeměně oddlužení v konkurs může soud vydat až po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce a zástupce věřitelů. Soud tedy dlužníka před rozhodnutím o zrušení oddlužení vyslechne a dá mu možnost vysvětlit svůj pohled na celou situaci.

Pokud soud zjistí, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, rozhodne o zrušení oddlužení a následně řízení zastaví.

Co se stane se závazky, které dlužník v průběhu oddlužení neuhradí?

V případě, že dlužník plní řádně a včas všechny povinnosti, které mu jsou uloženy v rámci schváleného způsobu oddlužení, pak insolvenční soud dlužníka osvobodí od placení pohledávek v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny.

Zjednodušeně představeno na následujícím příkladu: uhradí-li dlužník v rámci schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty za dobu 60 měsíců kupř. 55 % nezajištěných pohledávek věřitelů a zároveň bude insolvenční soud a insolvenčního správce informovat o všech skutečnostech, nebude na sebe brát nové závazky, které nebude schopen splatit, a bude zajišťovat příjem (kupř. z odměny ze závislé činnosti), pak zbylých 45 % neuspokojených pohledávek nebude povinen hradit.

Vztahuje se osvobození od dluhů na všechny závazky dlužníka nebo existují nějaké výjimky?

Osvobození dlužníka od placení pohledávek se na všechny závazky dlužníka nevztahuje. Ze zákona nezanikají:

– pohledávky zajištěných věřitelů přihlášených do insolvenčního řízení, jestliže nedošlo v průběhu insolvenčního řízení k prodeji předmětu zajištění,

– pohledávky spočívající v peněžitém trestu nebo jiné majetkové sankci uložené dlužníkovi v trestním řízení za úmyslný trestný čin,

– pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti,

– pohledávky na výživném ze zákona,

– pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví,

– pohledávky vzniklé po rozhodnutí o úpadku.

Může insolvenční soud přiznané osvobození odejmout?

Ano, může, a to v případě, že zjistí, že:

– ke schválení oddlužení nebo přiznání osvobození vedlo podvodné jednání dlužníka, nebo že dlužník poskytl zvláštní výhody některým věřitelům – na návrh věřitele podaný do 3 let od právní moci usnesení o přiznání osvobození,

– dlužník byl do 3 let od právní moci usnesení o přiznání osvobození pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, kterým dlužník podstatně ovlivnil schválení nebo provedení oddlužení nebo přiznání osvobození nebo kterým dlužník jinak poškodil věřitele.

Řádná úhrada zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce

V souvislosti s usnesením o úpadku a povolení oddlužení je dlužníku mj. uložena povinnost, aby platil zálohu na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce za každý započatý kalendářní měsíc.

Nehrazení této zálohové platby je závažným porušením dlužníkových povinností a může vést ze strany insolvenčního soudu k neschválení oddlužení.

Za tím účelem je insolvenčním správcem sděleno bankovní spojení stran řádné úhrady zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce za každý započatý měsíc, a to na insolvenční účet zřízený pro účely insolvenčního řízení dlužníka.