Pomůžeme zastavit
také vaše dluhy

Pro dlužníky – konkurs

Konkurs je v drtivé většině případů hlavním způsobem řešení úpadku dlužníka – fyzické osoby podnikatele a dlužníka – právnické osoby. Zjednodušeně řečeno konkursní řízení spočívá v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty. Neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají.


Pokud byla společnost AHF insolvence, v. o. s., ustanovena jako insolvenční správce dlužníka, jehož způsobem řešení úpadku nebo hrozícího úpadku byl určen konkurs, pak je dlužník v rámci insolvenčního řízení povinen k poskytnutí součinnosti insolvenčnímu správci. Povinnost poskytovat součinnost má v případě prohlášení konkursu na majetek právnické osoby statutární orgán, a to jak současný, tak bývalý.


Pokud byla společnost AHF insolvence, v. o. s., ustanovena jako Váš insolvenční správce, pak jste v rámci insolvenčního řízení povinni k poskytnutí součinnosti insolvenčnímu správci.


Za tím účelem je dlužník, resp. členové statutárního orgánu dlužníka, povinen sdělit insolvenčnímu správci své operativní kontakty včetně případných změn (adresa sídla, korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa). Uvedené informace sdělte buď písemně na adresu sídla společnosti AHF insolvence, v.o.s., Marešova 305/14, 602 00 Brno, nebo e-mailem na adresu sekretariat@ahfinsolvence.cz, nebo dále telefonicky v úředních hodinách na tel. č.+420 513 034 433.